Adatkezelési tájékoztató

 

A www.timarlajos.hu weboldal látogatói részére

 

1.  Általános tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Tímár Lajos  független művész által a www.timarlajos.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről az oldal látogatóit tájékoztassa.  

2.  Az adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése, elérhetőségei

Név: Tímár Lajos magánszemély A weboldalunk címe: https://timarlajos.hu.  Email: contact[kukac]timarlajos[pont]hu  

3.  Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

4.  Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Az oldalon nincs regisztráció és  nem gyűjtünk személyes adatot. Kapcsolatfelvétel céljából megtalálható a tulajdonos email címe amelyen érdeklődhet a látogató, valamint kezdeményezheti valamely  alkotás megvásárlását.  Amennyiben így történik úgy a következő adatokat küldheti meg az érintett:  – név,  – lakcím, vagy levelezési cím, – e-mail cím, – telefonszám amennyiben az érintett szabad akaratából megadja  

4.1.  Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan. Hozzászólás beküldése bármelyik közösségi média felületén.  A névvel szereplő hozzászólások az érintett kérésére a lehető leghamarabb törlésre kerülnek.  

4.2. Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az oldal nem használ kapcsolatvelvételi űrlapot. Kapcsolatfelvétel céljából elérhető a tulajdnos email címe.   

4.3 Sütik

Honlapom a személyre szóló kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy megtiltsa a cookie-k alkalmazását. E tiltással a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az aktuális weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)
A fent megnevezett weboldalainkon alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a vállalkozásunk információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
SÜTIK TÖRLÉSE
Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a melletük jelölt linken található információ szerint. Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők -emellett az olyanok is, melyek még kevésbé ismertek, vagy akár a jövőben kerülnek piacra- folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére! Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 Sütiket kezel még továbbá: Google: https://policies.google.com/technologies/cookies Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/  

4.4  Közösségi oldalak

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános  profilképe. 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,  népszerűsítése. 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon  

4.5  Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

  A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

4.6 Analitika

 
A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.   A www.timarlajos.hu weboldal a  Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,  amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg  megrövidíti. 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a  Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
WP STATISTICS ALKALMAZÁSA
IP-címek kivonásának támogatásával az analitikai adatok nem tartalmazzák a látogatók IP címét.  Weboldal: https://wp-statistics.com/ Adatkezelési tájékoztató: https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ Kapcsolat: https://wp-statistics.com/contact/      

5.  Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az érdeklődés vagy vásárlás során keletkezett  felhasználói adatokat nem osztjuk meg és nem  szolgáltatjuk ki harmadik félnek, csak és kizárólag abban az esetben ha valamely alkotás megvásárlásra kerül és az postai úton kerül kézbesítésre.   

5.1  Szállítási szolgáltatók

   Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Festmény szállítása  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés) Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacím: Budapest 1540 E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Festmény szállítása  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: FoxPost Zrt. Cégjegyzékszám: 10–10-020309  Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9. Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu Adatkezelési tájékoztató: https://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
 

6. Az adatkezelés jogalapja és célja 

Az adatkezelés jogalapja a látogató önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvétel céljából küldött e-mail, valamint hozzászólás esetén. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pont) Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés). A személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten kezelem. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel. A tudomásomra jutott adatokat az Info törvényben és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezelem, és azokat harmadik félnek nem adom át.  

7.  Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az emailben vagy közösségi oldalon küldött nnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám az érintett kérésére minden  felhasznált eszközről törlésre kerül.  A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrzöm. Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.  

8.  Adatbiztonsági intézkedések

Az emailben elküldött személyes adatokat a levelezőrendszeremben tárolom, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A tárhelyre történő belépés kizárólag jelszóval lehetséges és csak a tulajdonos ismeri.   

9.  Az adatkezelés során igénybevett tárhelyszolgáltató

DiMa.hu Kft. Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó Telefon: 06-52-322-121 Adószám: 14079665-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-014017 Email: info@dima.hu Adatkezelési tájékoztató: https://www.dima.hu/dokumentumok/gdpr/adatkezelesi_tajekoztato_dima_180524.pdf  

10.  Milyen jogokkal rendelkezik a látogató-érdeklődő a saját adatai kapcsán

Bármely személyes adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszek közzé, amelyben tájékoztatom az érintetteket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A fent megadott elérhetőségeimen keresztül írásban tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítok hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adatokat.  Írásban bármilyen módon kérhető, hogy módosítsak valamely személyes adatot (például megváltozott az e-mail cím). A személyes adatot törlöm, ha annak kezelése jogellenes; ha az érintett a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte. A megadott elérhetőségeimen keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítok, felhasználok.  

11. Személyes adatok tárolása 

A személyes adatok tárolása a saját számítógépemen, telefonon és a tárhelyemen történik.

 

12. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérem azalábbi elérhetőségeinken vegye fel velem a kapcsolatot: contact[kukac]timarlajos[pont]hu Az érintett  panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy peres eljárást kezdeményezhet a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.